DCP制作 DCP

                                                             

       调色,是为了在让影片在投放端获得最好的效果,

       所以我们提供符合DCI标准的数字电影打包服务,

       让您可以在世界任何一家数字影院播放您的作品。


业务联系:Email:bbichenhua@gmail.com/drcwenjiqiwu@gmail.com